I ŠUMARA SU DOVELI PRED LICE PRAVDE: OD KOGA JE I ZAŠTO AMIR ŠKULJA UZIMAO MITO?

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 30.03.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Škulj Amira, zbog počinjenih krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH i Primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 06.04.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

OPĆINSKI SUD U ZENICI

-Sudiji za prethodno saslušanje ZENICA

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom postupku FBiH, p o d i ž e m O P T U Ž N I C U

Protiv: ŠKULJ AMIRA iz Kaknja, neosuđivan,

Što je,

1. Neutvrđenog dana tokom mjeseca februara ili početkom mjeseca marta 2019. godine, na području grada Zenica, u šumi državne svojine zv. „P.“, Odjel .., GJ B., s ciljem pribavljanja imovinske koristi za drugog, kao službena osoba u svojstvu Višeg referenta – čuvara šuma (lugar) u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, Odjeljenje Zenica na koje radno mjesto je raspoređen Rješenjem broj:… od 15.12.2014.godine kojim je bio zadužen za čuvanje

navedenog Odjela, nevršenjem svoje službene dužnosti, znajući da je prema članu 49. stav 6. Zakona o šumama ZDK dužan da, pod tačkom b) čuva šumu i šumsko zemljište od bespravne sječe, c) da evidentira bespravno posječena stabla u propisane obrasce i obilježava ih, g) da sprečava nezakonito pokretanje drveta iz šume, l) da sačinjava zapisnik o protivpravnoj radnji i putem Kantonalne uprave podnosi prijavu, n) da obavještava nadređene rukovodioce Kantonalne uprave, policijsku stanicu i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove o svim zapaženim nepravilnostima, te suprotno stavu 7) koji propisuje da je čuvar šuma obavezan, u skladu sa svojim dužnostima iz stava 5) ovog člana, bez odlaganja sačiniti zapisnik za sve bespravne aktivnosti, ali i pored tog znanja  svjesno nije obavio svoje službene dužnosti postupivši suprotno odredbama tačke 10. (opis poslova radnog mjesta viši referent –čuvar šuma (lugar)) u vezi sa članom 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona broj: 05-

34-4843-1-2/06 od 19.06.2006.godine prema kojem je dužan da čuva šumu od bespravnih sječa i krađe šumskih proizvoda, sprječava nezakonito pokretanje drveta iz šuma, legitimiše sve osobe zatečene u vršenju prekršajnih radnji po Zakonu o šumama i krivičnih djela koja se odnose na šume, obavještava neposrednog rukovodioca o svim zapaženim nepravilnostima, evidentira ih u službenu knjigu i podnosi prijave protiv prekršioca, te suprotno članu 7. Pravilnika o čuvanju šuma ZDK (Sl. Novine ZDK broj 13/13) gdje je dužan prema stavu 1. tačka 3) da vrši pronalaženje izvršioca protivpravnih radnji, 5) da preduzima mjere na onemogućavanju protivpravnog prisvajanja posječenog i izrađenog drveta, 8) da pronađene panjeve od bespravnih sječa premjeri, obrojči i obilježi ŠK-čekićem, upiše u knjigu panjeva, preduzme mjere u cilju pronalaženja počinioca i da u Odjeljenje odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od dana saznanja za bespravnu sječu podnese pismeni izvještaj, 11) da blagovremeno pismenim izvještajem obavještava šefa Odjeljenja o zapaženim nezakonitim radnjama u gospodarenju šumama, 12) da svakodnevno i savjesno vodi službenu knjigu čuvara šuma i ostale službene knjige i evidencije i šefu Odjeljenja sedmično podnosi izvještaje o svome radu i prijave o šumskim štetama, te suprotno ovlaštenjima iz člana 8. stav 1. tačke 1. navedenog Pravilnika, gdje je dužan da legitimiše lica u vršenju prekršaja kažnjivih po Zakonu o šumama ili krivičnih djela koja se odnose na šume, te tačke 4. gdje je dužan da vrši privremeno

oduzimanje bespravno posječenog drveta i predaje ga na čuvanje korisniku šuma,

tako što nije evidentirao H. M. kao izvršioca prekršajnog ili krivičnog djela, iako je znao da je H. M. bez uplate i doznake uz saglasnost Škulj Amira izvršio sječu tri stabla bukve ukupne drvne mase od 2,51 m3 i četiri stabla od bukovih preloma ukupne drvne mase od 9,44 m3, što ukupno iznosi 11,95 m3, iz šume koju je čuvao kao reonski lugar, te iako je znao da je H. M. navedenu drvnu masu bespravno izrezao i pomjerio od panja na svoju parcelu, istu nije obilježio š.k. čekićem i privremeno oduzeo, a niti obilježio panjeve, da bi potom dana  05.06.2020. godine, Škulj Amir, a u cilju prikrivanja i zataškavanja počinjenog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, sačinio i dostavio šefu Odjeljenja M. Š. na odobrenje i ovjeru prijavu za šumsku štetu broj … protiv H. M. za počinjeni prekršaj od dana 21.06.2019. godine stavljajući mu na teret da je u šumi državne svojine zv. „P.“, odjel .. GJ „B.“ bespravno vršio sakupljanje drvne mase od odlomljenih stabala bukve ukupne drvne mase 11,95 m3, gdje je zajedno sa četiri preloma koje je bespravno posjekao i prisvojio H. M., u navedenoj prijavi tretirao kao odlomljena stabla i tri stabla bukve u količini od 2,51 m3 za koja je bio dužan podnijeti krivičnu prijavu protiv H. M., što nije učinio, obračunavajući u prekršajnoj prijavi kompletnu drvnu masu od 11,95 m3

kao ogrijev, iako je bio svjestan, da je bio dužan drvnu masu od posječena tri stabla bukve u količini od 2,51 m3, obračunati kao tehničko drvo, a navedenu prijavu je podnio nakon proteka roka od skoro godinu dana od izvršene kontrole od dana 25.06.2019. godine, koju je u navedenoj državnoj šumi vršio interni kontrolor KUŠ-a ZDK P. E. u vezi anonimne prijave protiv Škulj Amira, u prisustvu G. E., kontrolnog lugara i

inspektora MUP-a ZDK P. S. i S. D. koji su postupajući po Nalogu KT ZDK broj … od 16.05.2019. godine, došli na lice mjesta, kada je P. E. obilježio pomenutu drvnu masu š.k. čekićem broj 141, kao i obilježio panjeve sa š.k. čekićem broj 141 i zaveo u KNJP šumskih šteta broj …, gdje je tom prilikom sa njima bio i Škulj Amir, pa je naprijed navedenim radnjama, neobračunavanjem tri stabla bukve u količini od 2,51 m3

kao tehničko drvo, Škulj Amir pribavio imovinsku korist H. M. od 268,36 KM, istovremeno oštetivši KUŠ ZDK za navedeni iznos.

dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH, ne obaviviši svoju službenu dužnost čuvara šuma pribavio korist drugome i drugom nanio štetu,

2. Dana 20.05.2019. godine, na području grada Zenica, u mjestu D., kao službena osoba u FBiH, u svojstvu Višeg referenta – čuvara šuma (lugar) u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, Odjeljenje Zenica, na koje radno mjesto je raspoređen Rješenjem broj:… od 15.12.2014. godine, od H.V. primio novac u iznosu od 320,00 KM, da ne učini što bi morao učiniti, a tome je prethodilo, da Škulj Amir, u šumi državne svojine zv. „P.“, Odjel .., GJ B., u mjestu D., a za čije čuvanje je bio zadužen, nije obilježio panjeve od bespravno posječenih stabala bukve bruto mase oko 20m³ šumskim čekićem ŠK 58 za koji je bio zadužen, nije evidentirao navedenu drvnu masu u Knjigu šumskih šteta niti je protiv lica H.V. i H.N. koji su neutvrđenog dana u mjesecu februaru 2019. godine, bez prethodne uplate i doznake, a uz s aglasnost Škulj Amira posjekli navedenu drvnu masu bukve, niti je protiv istih podnio prijave za šumsku štetu, da bi dana 18.05.2019.godine (subota) kada se susreo sa H. V. i H. N. na ušću rijeka Lašve i Bosne, pored bivšeg restorana „Ušće“, od istih zahtijevao novčani iznos od po 150,00 KM za bespravno posječena stabla, tako što im se obratio riječima: „Sa ostalima sam završio za drva, samo ste mi još vas dvojica ostali da regulišete „ona“ drva“, pa kada su mu V. i N. rekli da nije problem, Škulj Amir im je rekao da je išao na lice mjesta u P. i vidio kamaru V. i N. drva, rekavši im da je on taj koji određuje cijenu, te da je odredio da mu za drva trebaju dati po 150 KM, na što su mu oni odgovorili da u tom trenutku toliki iznos novca nemaju, ali da novac

mogu pribaviti do ponedjeljka tako što će H. V. u ponedjeljak podići novac u banci, što je isti i učinio, te dana 20.05.2019. godine, u 09,44 sati podigao novčani iznos od 500,00 KM u BBI banci d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica, po osnovu Naloga o isplati broj …, te istog dana kada mu je Škulj Amir ponovo došao njegovoj kući zahtijevati navedeni novčani iznos, istom lično na ruke predao 320,00 KM naglasivši da drva plaća za sebe i svoga rođaka H. N., a da iznos od 20,00 KM daje na ime nagrade, čime je Škulj Amir primio za sebe dar u novčanom iznosu od 320,00 KM za protuuslugu bespravne sječe i prisvajanja stabala na navedenom lokalitetu od

strane navedenih lica, te protuuslugu neobavještavanja šefa Odjeljenja o bespravnoj sječi, nepodnošenja pismenog izvještaja Odjeljenju KUŠ ZDK, neevidentiranja u službenu knjigu posječenih stabala i nepodnošenja prijave protiv prekršilaca,

dakle, kao službena osoba u FBiH primio novac kako ne bi u okviru svoje funkcije učinio što bi morao učiniti, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1.KZ FBiH i krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ F BiH u sticaju, u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

*Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Hayat pratite putem aplikacija za iPhone/iPad & Android uređaje, a sve naše kanale gledajte UŽIVO putem servisa ‘GLEDAJ Hayat‘ na aplikacijama i portalu. Sve propuštene emisije i najbolje serije unaprijed gledajte u videoteci ‘Hayat PLAY’.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu hayat.ba krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu digitala@hayat.ba. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal hayat.ba nema obavezu postupiti po istim.

NAJNOVIJE

HOLIVUDSKI GLUMAC PODIJELIO NEOBIČAN TRIK POMOĆU KOJEG USPIJEVA BRZO USPAVATI DJECU

0
Holivudski glumački par Dax Shepard i Kristen Bell roditelji su dvoje djece, a glumac je nedavno otkrio trik pomoću kojeg uvijek uspije brzo uspavati svoju djecu.